SAVE-charter Steden & Gemeenten.

 Geachte voorzitter en secretaris ,

 

Verwijzend naar art. 22 van het gemeentedecreet wens ik volgend punt toe te voegen aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad (14 juni) :

 

Onderwerp :

 

“ SAVE-charter Steden & Gemeenten . Ondertekenen van het Charter en implementatie van het stappenplan voor het bekomen van het SAVE label “

 

Argumentatie

 

OVK (vzw ouders van verongelukte kinderen) wenst ook de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via een specifiek SAVE-charter Steden & Gemeenten.

Aan de hand van dit Charter, wat bestaat uit zeven doelstellingen, wenst OVK lokale besturen blijvend aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.

De doelstelling van het project is om in elke Belgische gemeente een verkeersveiligheidscultuur te ontwikkelen en daardoor een meer verkeersveilige leefomgeving te creëren.

Tremelo engageert zich om een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Dit doet ze door het ondertekenen van het Charter .

Er werd een stappenplan ontwikkeld dat de gemeente moet doorlopen wanneer zij zich engageert. Na verloop van het werkjaar wordt tijdens een eindevaluatie een activiteitenverslag opgesteld . Bij een positieve beoordeling ontvangt de gemeente het SAVE-label. Dit label geeft aan dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Voor een verdere toelichting verwijs ik naar de bijlagen .

 

Besluit

 

De gemeenteraad  :

Besluit om het voorgestelde stappenplan te implementeren en een actieplan uit te werken dat aansluit op de doelstellingen zoals bepaald in het charter .
Besluit om voor eind juli 2016 over te gaan tot ondertekening van het charter .
Wenst voor eind juni 2017 het SAVE label te behalen
Besluit het college te belasten met de verdere uitvoering .

 

Bijlagen :

Project SAVE
SAVE Charter

Nieuws over dit onderwerp

SAVE-charter Steden & Gemeenten.

Geachte voorzitter en secretaris.   Verwijzend naar art. 22 van het gemeentedecreet wens ik volgend punt toe te voegen aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad (14 juni) : Onderwerp : “ SAVE …