Tussenkomsten en behandelende agendapunten door N-VA Tremelo-Baal op de gemeenteraad van 21 december 2017

Op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1.     Voor de start van de gemeenteraad vragen we bij monde van ons gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek de verdaging van de meerjarenplanning en het budget 2018 aan. Deze punten kunnen niet worden behandeld en moeten worden verdaagd op basis van het gemeentedecreet art. 176§1. De meerderheid gaat niet in op onze vraag. We geven dan ook aan dat we klacht gaan indienen bij de gouverneur om deze punten te laten schorsen.

2.     Financiën:

Luc Van Eesbeek:
• De belangrijkste financiële parameters geven duidelijk aan dat de gemeente Tremelo in financieel zeer slechte papieren zit en dat er geen adequate maatregelen werden genomen om dit financieel fiasco tegen te gaan.
• De financiële planning is niet in lijn met wat door de hogere overheid wordt naar voor geschoven zowel op het vlak van de inkomsten als op het vlak van de uitgaven .
• Belangrijke gemeentelijke kernactiviteiten zoals patrimoniumbeheer of interne controlesystemen worden verwaarloosd.
We hebben overigens moeten vaststellen dat ook op andere domeinen dit college heeft gefaald. Zo onderstreept Het Mensura rapport de onervarenheid en de incompetenties van dit bestuur op het vlak van personeelsmanagement. 
• De gemeente heeft een zeer lage realisatiegraad op het vlak van investeringen .
• De gemeente voldoet niet aan zijn pensioenverplichtingen.

Nick De Rijck voegt toe:

De totale kosten voor de sporthal ( 1,5 milj € ipv de nodige 3,7 milj €) en de meerkosten van personeelsaanwervingen ( + 17 gemeeentepersoneel op een huidig totaal van 60: + 1,1 milj €  ) niet zijn opgenomen in het meerjarenplan. We gaan een klacht indienen bij de gouverneur en vragen de agendapunten financiën te laten schorsen.

We stemmen neen op de 3 agendapunten.

3.     Organogram gemeente:

De meerderheid wil 17 personeelsleden extra aannemen op een totaal van 60. Nick De Rijck verwijst naar het psychosociaal analyseverslag van Mensura dat over de ganse lijn negatief was voor het gevoerde personeelsbeleid in Tremelo en dat de extra kost van 1,1 milj € op jaarbasis niet te verantwoorden is. De gemeentekas is nu al leeg.

We vragen een modern personeelsbeleid waarbij vooral slim werken moet centraal staan. Begeleiding van een professioneel bureau lijkt ons een must.  We stemmen dus neen op dit punt.

4.     Nick De Rijck stelt het N-VA agendapunt: LED schermen voor. Het is de bedoeling om de aftandse en kostelijke infoborden te vervangen door hedendaagse LED borden ( zie Keerbergen). Op deze manier kunnen we de kosten drukken en meer boodschappen verspreiden. De meerderheid stemde neen.

5.     Nick De Rijck stelt het N-VA agendapunt: Maken van een thermografische dakenscan voor. Het voorstel was om deze winter een warmtescan maken van alle daken van Tremelo-Baal. Het is de bedoeling om aan onze inwoners te tonen waar ze kunnen besparen met dakisolatie. Gezien de geringe kost, 2 €/ woning, lijkt ons dat een goede investering. De meerderheid wist te melden dat ze deze scan pas laten uitvoeren in 2020. Ondertussen laten de omliggende gemeenten deze scan wel uitvoeren en weten hun inwoners nu al wat en hoe ze best hun daken isoleren. De meerderheid stemde neen.

6.     Bij het vragenkwartiertje:

·        Geert Laporte vraagt achter:

o   De invoering van de European Disaability card. De gemeentelijke diensten zijn ermee bezig.

o   Het repareren van de riooldeksels Veldonkstraat. Burgemeester beloofd voor de zoveelste keer actie.

·        Nick De Rijck vraagt achter :

o   De plaatsing camera’s voor sluikstorten en dievenbenden op te sporen. De burgemeester zegt ermee bezig te zijn. Maar dat antwoord kennen we ondertussen.

o   Welke actie de gemeente gaat nemen tegen de vervuilde beken in Tremelo-Baal. Alle beken in Tremelo-Baal zijn vervuild tot zwaar vervuild. Dit is het resultaat van jaren wanbeleid door de VLD – Sp a en CD&V meerderheden. Geen antwoord.

o   Bij welke eerstelijnszorg regio sluiten we aan. N-VA pleit om het standpunt van de huisartsen te volgen. Dit wil zeggen dat onze inwoners zich kunnen wenden in de weekends en avonden tot Somedi Heist op de Berg voor raadplegingen en noodgevallen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is