Open Brief aan de Heer Jan Van Herck , OCMW voorzitter Tremelo-Baal Vanwege Luc Van Eesbeek , N-VA fractieleider gemeenteraad

Op 2 oktober 2017

Open Brief aan de Heer Jan Van Herck , OCMW voorzitter Tremelo-Baal
Vanwege Luc Van Eesbeek , N-VA fractieleider gemeenteraad
Betreft : uw mededeling van 27/09/2017 rond de te veel betaalde zitpenningen.


Tremelo 2 oktober 2017

Geachte Heer Voorzitter

Ik heb met veel interesse kennis genomen van het pamflet van 27 september 2017 dat u
onder het mom van persbericht heeft rondgestuurd . Hiermee reageert u terug op de
communicatie van N-VA, eerder deze maand , rond de te veel betaalde presentiegelden .
De geheimhoudingsplicht waar u zo graag naar refereert slaat natuurlijk, en dat weet u
maar al te goed, op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het OCMW .
De presentiegelden van mandatarissen behoren hier niet bij. Overigens pleiten de
meeste partijen voor een volledige transparantie voor alle in de gemeente toegekende
vergoedingen aan mandatarissen. Het is onze mening dat de burgers daar ook recht op
hebben .Mag ik er u bovendien op wijzen dat er in onze mededeling nergens namen
werden genoemd.
Dat u ook op de gemeenteraad durft te suggereren dat Geert Laporte de
vertrouwelijkheid van de cliëntendossiers in gevaar brengt, is dan ook gewoon lasterlijk.
Ik ben het volmondig met u eens als u stelt dat de relatie met het extern loonsecretariaat
ernstig in gevaar werd gebracht. Mag ik er u op wijzen dat u , en u alleen, er als de
kippen bij was om de fout integraal in de schoenen van het loonsecretariaat te schuiven .
In niet mis te verstane bewoordingen voegde u er in één adem aan toe dat uw collega’s
ocmw-voorzitters, die met het desbetreffend secretariaat werken, ook maar eens hun
boeken moesten controleren. Dat het loonsecretariaat met een dergelijke uitspraak “not
amused” was kan ik mij best voorstellen. Een mens zou voor minder.
Graag wil ik er u overigens op wijzen dat u als voorzitter van het OCMW volledig
aansprakelijk bent voor het doen en laten van het OCMW en dat het dus van een totaal
gebrek aan managementbekwaamheid getuigt om de verantwoordelijkheid voor fouten
binnen uw dienst door te schuiven naar medewerkers of externe partijen. Overigens zijn
uw collega’s in het CBS in hetzelfde bedje ziek als het om doorschuiven van fouten gaat.
De misrekening werd door raadslid Laporte doorgegeven. Of dat dit al dan niet heeft
meegespeeld bij het aan het licht brengen van de fout laat ik in het midden, alhoewel ik
ook niet te veel in het toeval geloof.
Blijft de vraag waarom u zo wild om u heen slaat , waarom u het ontslag eist van Geert
Laporte. Beschouwt u Geert Laporte als een pottenkijker , een indringer achter de hoge
muren van wat eigenlijk een open huis zou moeten zijn? Dat u tijdens de
vakantiemaanden een belangrijke vergadering belegt terwijl u pertinent zeker wist dat
Geert die dag niet aanwezig kon zijn wijst in elk geval in die richting.

Geert zal geen ontslag nemen , zoveel is duidelijk. We klagen de wantoestanden aan en
zullen dat ook in de toekomst blijven doen. We zullen ons blijven verzetten tegen
mogelijke doofpotoperaties . Het OCMW wordt gerund met het geld van de burger en die
vraagt daarvoor o.a. efficientie en transparantie en daar willen we onder meer op
inzetten. Het OCMW moet een professioneel bestuurd orgaan worden in het belang van
het welzijn van alle inwoners .
Met de meeste hoogachting,
Luc Van Eesbeek
N-VA fractieleider

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is